ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΦΜ σε 1

ΑΦΜ σε 2

ΑΦΜ σε 3

ΑΦΜ σε 4

ΑΦΜ σε 5

ΑΦΜ σε 6

ΑΦΜ σε 7

ΑΦΜ σε 8

ΑΦΜ σε 9

ΑΦΜ σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50

ΑΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 και όσοι δεν έχουν ΑΦΜ

1.

Εισοδηματίες από εκμίσθωση ακινήτων, κινητές αξίες και συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2004, καθώς και επαγγελματίες που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με βιβλία Α΄ � Β΄ κατηγορίας, κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι..Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ. κλπ., χωρίς εισοδήματα και όσοι κατά την 1.1.2005 κατέχουν ακίνητα και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση σε άλλη ημερομηνία από άλλη αιτία.

3 -1 -2005

Μέχρι την 1η Μαρτίου

Μέχρι τις 2 Μαρτίου

Μέχρι τις 3 Μαρτίου

Μέχρι τις 4 Μαρτίου

Μέχρι τις 7 Μαρτίου

Μέχρι τις 8 Μαρτίου

Μέχρι τις 9 Μαρτίου

Μέχρι τις 10 Μαρτίου

Μέχρι τις 11 Μαρτίου

Μέχρι τις 15 Μαρτίου

Μέχρι τις 16 Μαρτίου

2.

Φορολογούμενοι με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.

3 -1 -2005

Μέχρι την 1η Απριλίου

Μέχρι τις 4 Απριλίου

Μέχρι τις 5 Απριλίου

Μέχρι τις 6 Απριλίου

Μέχρι τις 7 Απριλίου

Μέχρι τις 8 Απριλίου

Μέχρι τις 11 Απριλίου

Μέχρι τις 12 Απριλίου

Μέχρι τις 13 Απριλίου

Μέχρι τις 14 Απριλίου

Μέχρι τις 15 Απριλίου

3.

Φορολογούμενοι με εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση και ελεύθεροι επαγγελματίες με λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2004.

3 -1 -2005

Μέχρι τις 16 Απριλίου

Μέχρι τις 19 Απριλίου

Μέχρι τις 20 Απριλίου

Μέχρι τις 21 Απριλίου

Μέχρι τις 22 Απριλίου

Μέχρι τις 25 Απριλίου

Μέχρι τις 26 Απριλίου

Μέχρι τις 27 Απριλίου

Μέχρι τις 28 Απριλίου

Μέχρι τις 3 Μαϊου

Μέχρι τις 4 Μαϊου

4.

Φορολογούμενοι με εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγ., εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο έτους 2004 και αντιπρόσωποι και υπόλοιπες περιπτώσεις επαγγελματιών (ασφαλιστές, εφημεριδοπώλες, συγγραφείς κ.α.) και εισοδήματα μελών Δ.Σ. Α.Ε. και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση.

3 -1 -2005

Μέχρι τις 3 Μαϊου

Μέχρι τις 4 Μαϊου

Μέχρι τις 5 Μαϊου

Μέχρι τις 6 Μαϊου

Μέχρι τις 9 Μαϊου

Μέχρι τις 10 Μαϊου

Μέχρι τις 11 Μαϊου

Μέχρι τις 12 Μαϊου

Μέχρι τις 13 Μαϊου

Μέχρι τις 16 Μαϊου

Μέχρι τις 17 Μαϊου

5.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ναυτιλλόμενοι, φορολογούμενοι με εισοδήματα της αλλοδαπής, καθώς & κάτοικοι εξωτερικού με εισοδήματα στην Ελλάδα.

3 -1 -2005

Μέχρι τις 4 Μαΐου

Μέχρι τις 6 Μαΐου

Μέχρι τις 10 Μαΐου

Μέχρι τις 12 Μαΐου

Μέχρι τις 16 Μαΐου

Μέχρι τις 18 Μαΐου

Μέχρι τις 20 Μαΐου

Μέχρι τις 24 Μαΐου

Μέχρι τις 28 Μαΐου

Μέχρι τις 30 Μαΐου

Μέχρι την 1η Ιουνίου

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους:

α) να προσέρχονται νωρίτερα στη Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσής τους και όχι την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας

β) αν είναι νέοι φορολογούμενοι και δεν έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή είναι παλαιοί φορολογούμενοι και έχουν περισσότερους από ένα Α.Φ.Μ., να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, για την τακτοποίηση του παραπάνω θέματος.

 

γ) αν έχουν αλλαγές στα ατομικά τους στοιχεία ή στην οικογενειακή τους κατάσταση να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ και να δηλώσουν τις μεταβολές αυτές πριν από τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσής τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

1.

Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν τα εισοδήματά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία.

Μέχρι 10 Μαρτίου 2005

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

2.

Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείμενο σε φορολογία.

Μέχρι 15 Απριλίου 2005

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

3.

Ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

Μέχρι 10 Μαΐου 2005

(Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.)

4.

Όλες οι ημεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισμό στις 31.12.2004 και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίστανται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΦΜ σε 1

ΑΦΜ σε 2

ΑΦΜ σε 3

ΑΦΜ σε 4

ΑΦΜ σε 5

ΑΦΜ σε 6

ΑΦΜ σε 7

ΑΦΜ σε 8

ΑΦΜ σε 9

ΑΦΜ σε 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50

ΑΦΜ σε 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00

Μέχρι 10.5.05

Μέχρι 11.5.05

Μέχρι 12.5.05

Μέχρι 13.5.05

Μέχρι 16.5.05

Μέχρι 17.5.05

Μέχρι 18.5.05

Μέχρι 19.5.05

Μέχρι 20.5.05

Μέχρι 23.5.05

Μέχρι 24.5.05

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις καθώς και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων) κλείνουν διαχειριστική περίοδο σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από την 31 Δεκεμβρίου, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη δεκάτη (10) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.